Trets d'identitat
Treball per projectes (ABP)

Què és el treball per projecte?

Segons Thomas, J.W. (2000) el treball per projectes són «tasques complexes que deriven de problemes o preguntes desafiants; que impliquen els alumnes en activitats de disseny, de resolució de problemes, d'investigació i de presa de decisions; que donen als alumnes l'oportunitat de treballar d'una manera relativament autònoma durant un període de temps ampli, i que culminen en una presentació o un producte reals».

Treballar per projectes és una filosofia, una manera d'entendre l'educació i de concebre l'aprenentatge que implica canvis significatius a l'aula: protagonisme dels infants, la concepció de l'aprenentatge, el rol dels mestres, les metodologies d'ensenyament, la relació amb les famílies, el treball en equip entre els docents, les relacions entre els infants, els canvis en l'avaluació...

Quins avantatges té treballar per projectes?

 • Fomenta l'autonomia dels infants. Aprenen a ser competents i resoldre els reptes que se'ls plantegen.
 • Els infants són actius en el seu procés d'aprenentatges. S'impliquen en el que estan treballant i són ells els que guien el seu aprenentatge.
 • Afavoreix l'aprenentatge significatiu. Els infants van encaixant els continguts formant una xarxa de continguts.
 • Propicia el treball interdisciplinari, ja que permet adquirir coneixements de les diferents àrees educatives.
 • Permet atendre la diversitat que ens trobem a les aules: flexibilitat en el ritme de treball, en les metodologies, els continguts...
 • Utilitza les noves tecnologies. Fent recerca milloren molt la competència digital.
 • Propicia un ambient d'aula en el que es treballa valors molt importants com el respecte, la tolerància, la solidaritat i el treball en equip.
 • Mestres i infants treballen conjuntament formant equip per resoldre els reptes que se'ls van plantejant. Milloren capacitats com la resolució de problemes i l'organització de les tasques.
 • Afavoreix l'aprenentatge participatiu i potencia el treball cooperatiu. Es dóna molta importància al treball en grup i a la col·laboració, ja que és en aquestes situacions d'aprenentatge on els infants poden aprendre els uns dels altres.
 • Els infants estan motivats, ja que aquesta metodologia dóna l'oportunitat que ells escullin què volen treballar i què els interessa. Això fa que tot el que aprenen tingui un significat per a ells.
 • Permet que els infants connectin amb la realitat, més enllà dels llibres de text o de les classes magistrals. Els preparen per a la vida real.
 • L'infant aprèn a pensar, cercar informació i investigar. No a memoritzar i adquirir de forma mecànica els continguts.
 • Potencia habilitats socials com saber estar, saber esperar, saber escoltar, saber debatre, saber relacionar-se amb els altres ...
 • Afavoreix la confiança i l'autoestima dels infants. Els nens /es se senten orgullosos en veure que han superat un repte.
 • Exerciten el mètode científic, ja que fan hipòtesis, les contrasten i finalment n'extreuen conclusions.
Actualment ens trobem en una societat molt diversa i aquesta gran diversitat es veu molt palesa a les nostres aules. La metodologia d'ensenyament uniforme utilitzada tradicionalment, actualment no funciona, cal que ens replantegem de quina manera podem atendre la gran diversitat d'alumnes que ens trobem a les aules i els preparem per a una societat en constant moviment.

El treball per projectes permet que cada infant potenciï les seves capacitats individuals i desenvolupi habilitats per ser competent i resoldre els reptes que se li plantegin. Hem de concebre l'infant com un ésser capaç de pensar, de ser crític i reflexiu.

Aquest mètode permet treballar sobre vivències i experiències reals que interessen i motiven als infants i que alhora desencadenaran en unes conclusions també reals i per tant difícils d'oblidar.
Els infants troben els projectes divertits i motivadors, ja que se'ls plantegen grans reptes que han de resoldre. Ells formen part de manera activa durant tot el procés i són protagonistes del seu procés d'aprenentatge.
© FUNDACIÓ LLOR