Trets d'identitat
TIC a l'Educació Primària

Les TIC a l’Educació Primària

 

Actualment, les eines TIC estan molt adaptades a les diferents activitats que es realitzen a l’Educació Primària i es fan servir  segons les necessitats de cada situació, estudiant, cicle i área. 

 

L'Entorn Digital i l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació està modificant l'entorn social on vivim; la manera d'entendre el món. Com a conseqüència, és necessari encaixar l'onada tecnològica amb la visió pedagògica de l'escola. Per això, en les nostres pràctiques educatives s’hi troba la digitalització del procés d’ensenyament-aprenentatge en tots els nivells educatius; tenint en compte que per preparar els alumnes per ser competents a la societat, és necessari innovar en educació; no podem deixar de banda aquest canvi transcendental.


D'acord amb aquesta concepció, afavorim:
● La transformació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC). Això ens permet aportar un valor afegit a les aules que ens convida a modificar la seva organització, així com
també l’actuació i el rol del docent.
● La integració de les tecnologies digitals a l'aula, no només com a eina de millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge, sinó com una nova àrea de coneixement que garanteixi el seu ús funcional, i que al mateix temps afavoreixi la seva capacitat d’utilització, de manera adequada i correcta a nivell social (alfabetització digital).
● Un disseny tecnopedagògic en el qual les activitats d’ensenyament-aprenentatge vagin acompanyades de recursos tecnològics, el domini dels quals és essencial per a l’accés al coneixement en la societat d’avui dia.
● El treball de la paraula i la imatge com a mitjà per analitzar i triar la informació que ens ofereixen els mitjans de comunicació.
● La conscienciació en la comprensió i l'ús de les noves formes de comunicació que ens permeten la interacció i l’intercanvi d’idees i materials entre docents, alumnes i professors-alumnes
● El foment de l'ús d'aquests mitjans com a canals d'expressió, i enfortir la relació i l'intercanvi d'experiències amb altres escoles i institucions gràcies a la supressió de barreres d’espai i temps
● L'aprofitament de les noves possibilitats d'innovació que ofereixen les tecnologies digitals, i el desenvolupament de la participació, el treball col·laboratiu, la creativitat, l’esperit crític i l’ autonomia de l'alumnat.

 

El Correu electrònic

Un cop els i les alumnes arriben a cursar 4t de Primària, se’ls crea un correu electrònic com una eina més d’aprenentatge, amb l’objectiu d’aprendre a utilizar-lo i dinamitzar l’ús de les tecnologies de la información. 
L’activitat es planteja com una més de les tasques de suport en el procés d’aprenentatge dins de les àrees; a més de fomentar l’exercici de la llengua escrita, possibilita l’adquisició d’un seguit d’habilitats informàtiques.  
El correu que s’otorga és una adreça electrónica que forma part del domini de l’escola ( @fundaciollor.cat) i el seu ús és únic i exclusivament per tasques escolars. De manera que durant les vacances d’estiu es deshabiliten.  
Tot seguit, us fem saber quins són els objectius didactics, els conntinguts i  les competències bàsiques a treballar: 

 

1. Objectius didàctics:

- Utilitzar el correu electrònic i el Google Drive per participar i interactuar en projectes que
afavoreixin la construcció de valors com són la col·laboració i el treball en equip, la
responsabilitat de grup i la cooperació.
- Fer un ús responsable de les TIC.
- Emprar el correu electrònic per transmetre i rebre informació de forma efectiva.
- Gestionar, individualment, un correu electrònic que tingui una interfície senzilla.
- Incorporar contactes a la llibreta d'adreces del correu.
- Fomentar la motivació per l'escriptura i la lectura.
- Expressar-se per escrit utilitzant tècniques diverses, com ara bé la descripció, narració, etc.
- Emprar la llengua escrita com a vehicle de comunicació entre els alumnes.
- Complementar l'adquisició del lèxic fonamental ampliant-lo i enriquint-lo.

2. Continguts:
- Utilització del llenguatge escrit com a eina de comunicació.
- Ampliació del vocabulari bàsic.
- Exposició ordenada de temes.
- Producció de temes narratius i descriptius.
- Ús de normes ortogràfiques bàsiques.
- Funcionament del correu electrònic.
- Composició de missatges de correu electrònic.
- Interès pel text escrit com a instrument de comunicació.
- Interès per ampliar el vocabulari.
- Interès per presentar el text escrit de manera correcta i entenedora.

3. Competències bàsiques:
- Escoltar, parlar i conversar.

- Dimensió comunicativa de la llengua.

 

El Chromebook

Els chromebooks es van introduir al Curs 2017-2018, per donar continuïtat a la prova pilot que es va fer el curs 2016-2017 de Flipped Classroom a 4t d'Educació Primària. Algunes de les activitats que realitzen amb el Chromebook són els projectes (Treball ABP), Castellà, Google Classroom i d’altres eines com ara bé, el Kahoot! i el Socrative.

 

Robòtica educativa i codi 

La tecnologia i la robòtica està present a la nostra vida quotidiana. Els nostres alumnes, com a usuaris, programen constantment sense adonar-se’n i aquest fet ha revolucionat la nostra vida i per tant, la nostra manera d’aprendre, de treballar i d’ensenyar. La robòtica i la programació és el futur de les pròximes dècades, per tant, davant la realitat social considerem que és essencial educar als nostres alumnes en l’ús d’aquests aparells i aprofitar-ne els avantatges i les possibilitats educatives que ens poden oferir.

 

Davant aquesta necessitat, els nostres alumnes estan en contacte amb la robòtica i la programació des de l'Educació Infantil i els aprenentatges s'estenen fins al final de l'escolaritat a l'etapa de Batxillerat. 

 

L'objectiu d'aquesta formació és doble; d'una banda el treball de conceptes STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), directament treballats a través d'aquesta disciplina, i paral·lelament els beneficis educatius que ens aporta el treball indirecte d'aspectes com la iniciativa i l'autonomia personal, l'aprenentatge cooperatiu, l'error com a oportunitat per a aprendre, el learning by doing, la millora de l'alfabetització digital i audiovisual i el treball de capacitats d'expressió i creativitat. 

 

Els dispositius que utilitzem són diversos: bee-bots, materials i kits de Lego Education (màquines simples, WeDo, sensors...), apps amb el suport de l'iPad, Scratch...


Activitat  Extraescolar: Robòtica i programació 

L'activitat extraescolar de tecnologies està gestionada i dinamitzada per Play Code Academy, una empresa especialitzada i externa al centre. L'objectiu principal és que els i les alumnes s'apropin al món del llenguatge de programació i la robòtica a través de projectes i activitats que despertin el seu interès. Es pretén que es relacionin amb aquest món des del paper de creadors a partir del treball de diferents mòduls: coding, disseny 3D, drons i robòtica.   
© FUNDACIÓ LLOR