Trets d'identitat
Educació Emocional

Des de l'Àrea d'Educació en valors socials i cívics treballem les habilitats sociocomunicatives,  els valors i les emocions, amb l’objectiu d’afavorir:

- Fomentar l’estil de comunicació assertiu i aprendre a gestionar les nostres emocions mitjançant l’ús de la paraula.

- Construcció d’un bon clima emocional i de motivació per aprendre i treballar en el grup classe, tot potenciant el benestar de l’alumnat.

-  Estructurar espais que afavoreixin altres formes de relació, complicitat i empatia mútua.

-  Afavorir la capacitat de presa de decisions, i fomentar l’auto concepte i l’empatia entre els iguals.


 
Projecte "Escolta'm" 

Aquest projecte té com a objectiu resoldre problemes i exterioritzar les inquietuds dels alumnes. Cada tutor/a s'encarrega de dur a terme aquest projecte amb la seva classe i per petits grups surten de la classe, amb el tutor/a, per conversar. 

"El Racó de la Pau" o "Catifa de la Pau"
La Catifa de la Pau és una dinàmica que es realitza al Cicle Mitjà per tal que els nens/es aprenguin a resoldre els seus conflictes a través del diàleg i sense la intervenció de l'adult. Està pensat perquè els nens/es siguin més autònoms a l'hora de gestionar els conflictes.

Obre la finestra als reptes

És un banc de reptes de caire lingüístic, matemàtic, experimental, creatiu i social (intel·ligències múltiples) amb la finalitat d’ampliar contingut curricular dels estudiants que acaben la feina abans que la resta. Aquests reptes es troben dins d’un  “maletí”, així els i les estudiants de 4t de Primària hi poden accedir de manera autònoma.

 

En el moment que finalitzen una activitat proposada a l’aula i tenen temps extra, poden  fer ús del temps restant per poder iniciar un dels 5 “reptes" setmanals. La setmana vinent, es publiquen les solucions i s'instauren noves activitats d'ampliació.

 


© FUNDACIÓ LLOR