Programes específics

Currículum prescriptiu que garanteix l'assoliment de les competències bàsiques i els aprenentatges corresponents a cadascuna de les Etapes Educatives que imparteix el col·legi.
Projecte lingüístic: El Català és la llengua bàsica d'aprenentatge i tots els estudiants assoleixen un coneixement semblant del Castellà. L'Escola segueix un programa d'implantació de diverses matèries en llengua anglesa des de l'Educació Infantil; introdueix l'Alemany des del Cicle Superior de Primària fins al Batxillerat i s'ha iniciat l'aprenentatge del Xinès a l'Educació Infantil. Per a la pràctica dels idiomes estrangers organitzem, amb la col·laboració de The Big School i Home to Home, viatges i estades a Anglaterra, intercanvi amb Alemanya i el Summer Llor.
Acció Tutorial: per atendre i coordinar totes les persones que intervenen en el procés educatiu i tenir cura de la comunicació estudiant – família – escola.
Tutoria d'Ampliació Curricular (TAC) per atendre i diversificar el currículum d'alumnes amb majors capacitats intel·lectuals.
Tutoria d'Orientació Curricular (TOC) per adaptar el currículum als interessos i aptituds d'estudiants que seguiran, en acabar l'ESO o el Batxillerat, la Formació Professional.
Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica: per atendre i orientar les famílies, professorat i estudiants; per prevenir i detectar i en tot cas fer la intervenció i el seguiment de les dificultats de l'aprenentatge i o la derivació per diagnosticar i tractar altes capacitats.
Escola Verda: reconeguda com a tal pel Departament d'Ensenyament des de l'octubre del 2003 i que aprofita l'espai privilegiat amb el que contem dins de Sant Boi.
Aplicació de les Tecnologies a la metodologia de l'aprenentatge: suport d'iPads, Pissarres Digitals Interactives, Llibres Digitals i Ordinadors personals, Plató de Televisió, FABLAB,  ...
Escola Esportiva: iniciació a la pràctica de nou modalitats esportives, incidint en valors com l'esforç i la superació, el treball en equip, el fairplay...
Escola d'Iniciació Musical: llenguatge musical, instruments i cant coral (Ed. Primària)
Programes d'integració i cooperació social en el mateix Centre i col·laborant amb d'altres organitzacions locals i internacionals.
Integració d'alumnes en programes universitaris (La Salle, Abat Oliba, ESIC...)
Participació dels pares i mares a l'Escola: Reunions de Curs, sessions tutorials personalitzades, Consell Escolar i AFA de l'Escola Llor.
Gestió de la qualitat: Auditoria externa de l' ISO 9001 per valorar els processos seguits i l'assoliment dels objectius de la programació anual com a escola concertada.
Comunicació amb les famílies. Complementant la informació personalitzada, disposem de la plataforma Clikedu que facilita informació on line a les famílies del dia a dia i del procés que segueixen els seus fills.
© FUNDACIÓ LLOR