Característiques generals de l'educació al Llor

La missió del PROJECTE EDUCATIU de l'escola concertada de Sant Boi, Fundació Llor, és afavorir el creixement harmònic i la maduració dels estudiants en totes les seves facultats. Amb aquesta finalitat ajudem els estudiants a descobrir les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives i a desenvolupar-les des d'una dimensió personal, social i ètica. La nostra acció educativa s'obre a la recerca del sentit de la persona, la vida i el món i l'adequa a la situació concreta de cada estudiant perquè trobi el seu propi camí.
En aquesta acció és fonamental la implicació coordinada dels educadors/es i dels pares i mares.

Educació integradora de la personalitat. Promou als estudiants el desenvolupament natural, progressiu i sistemàtic de les capacitats físiques, psicològiques, intel·lectuals i afectives, i el coneixement i l'acceptació dels altres (intel·ligències múltiples).

Educació social. Arrelada a la cultura del nostre temps i del nostre país, compromesa en la promoció de la dimensió social de la persona i en la contínua transformació de la societat, cercant un nivell més alt d'igualtat, de justícia, de llibertat i de pau.

Educació ètica. Donem importància a la dimensió moral de la persona i de la cultura, i a la seva incidència decisiva en el procés de creixement de la humanitat.
© FUNDACIÓ LLOR