SUPORT AL PROFESSORAT

 

El DOIP valora l'empenta i la creativitat pròpia del claustre de professors del Llor. Treballem a acollir les noves metodologies, treballar en consonància als valors de Llor i fomentar un entorn de treball proper mitjançant:

  • Acompanyament individualitzat, reunions periòdiques i treballar en col·laboració en les entrevistes de tutoria.
  • Coordinació amb els tutors en el disseny dels PIs dels alumnes amb dictamen o informe tècnic de l'EAP o informe diagnòstic de psicòleg extern, d'acord amb la resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l'atenció educativa a l'alumnat amb trastorns d'aprenentatge.
  • Acompanyament dels equips docents en el desplegament de la metodologia d'avaluació per projectes.
  • Suport al PAT (Pla d'Actuació Tutorial) a demanda o bé, proposant recursos d'interès.
  • Assessorament a serveis interns com L'Escola Esportiva, el Servei de Menjador i l'escola de Música. S'estableixen reunions d'intercanvi on es comenten pautes concretes segons l'alumnat que atenen.
© FUNDACIÓ LLOR