Objectius de l'AFA

Els objectius principals d’aquesta entitat són:

a) Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares, als tutors, als professors i als estudiants del centre concertat de Sant Boi Llor i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els estudiants matriculats al centre.

b) Promoure la participació de la comunitat educativa en la gestió del centre.

c) Assistir els pares dels estudiants en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre.

d) Promoure la representació i la participació dels pares dels estudiants en els Consells Escolars.

e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

g) Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

h) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.

i) Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.

© FUNDACIÓ LLOR