Oferta educativa
Metodologia de Treball Secundària

La finalitat de l’Educació Secundària és dotar als estudiants d’una formació comuna que garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tothom i la necessària integració sociocultural, assegurar-los una formació diversificada i variable, adaptada als interessos, les capacitats i els ritmes d’aprenentatge individuals i capacitar-los perquè, en acabar els quatre cursos de l’etapa, pugui incorporar-se al batxillerat, als cicles formatius de grau mitjà o al món laboral.

Programes Específics de Secundària


El currículum està integrat per:

1. Matèries comunes. Asseguren una base cultural a tot els estudiants en les diferents àrees d’aprenentatge

2. Matèries optatives. Tenen com a finalitat que els estudiants consolidi o ampliï les pròpies capacitats o coneixements.
Es diversifica l’oferta a tres nivells:

– reforçant els objectius bàsics de les matèries comunes i optatives de reforç

– obrint nous camps d’aprenentatge

– aprofundint i ampliant els continguts

3. Treballs de síntesi. Es desenvolupa un cada curs de 1r a 3r d’ESO, en horari intensiu i és interdisciplinari.

4. Projecte de recerca. Aquest projecte es desenvolupa a 4t d’ESO. És un conjunt d’activitats realitzades en grup i orientades a la investigació d’un tema fixat des de la perspectiva particular del grup de recerca. Es realitza al llarg d’una setmana lectiva

5.Activitat complementària: De 1r a 3r d'ESO és l'Hora Creix, on els alumnes trien segons els seus interessos una sèrie de tallers de diferents àmbits. A 4t d'ESO poden escollir segons els seus interessos entre: Robòtica, Tècniques de debat i Euroescola.

La metodologia de treball comprèn:

- Treball per projectes
- Treball cooperatiu
- Recerca i investigació
- Diferents llenguatges d'expressió: artística, musical, audiovisual
- Treball interdisciplinari
- El treball de camp en sortides i tallers externs
- Els recursos metodològics: pissarra digital, llibres digitals i plataforma virtual


L’avaluació dels processos d’aprenentatge i assoliment de les competències bàsiques dels estudiants és contínua amb observació sistemàtica i globalitzada al llarg de l’etapa. Té una funció de diagnòstic i d’orientació que promou el progrés personal de l'estudiant. El procés consta de 6 moments: 3 preavaluacions (de caràcter diagnòstic) i 3 avaluacions.


Agrupació dels alumnes:

1. Amb el grup classe (30 alumnes aprox.).

    a. Tenen assignada una aula i un tutor.

    b. Fan activitats d’aprenentatge, de matèries comunes i de Tutoria.

2. Amb grup reduït (15 alumnes aprox.).

    a. Fan activitats de matèries optatives, activitats complementàries i matèries comunes (laboratori, taller de tecnologia, aules d’informàtica, de Tecnologia…).

    b. A 1r i a 2n treballem el Català i les Matemàtiques 1 hora setmanal en grup reduït. A 4t les Matemàtiques es fan en quatre grups. De 1r a 4t l’Anglès es divideix en 4 grups.


El pla d’acollida a nous estudiants té com a objectiu:

-Aconseguir que l'estudiant nou comprengui el funcionament del centre i s’hi adapti, juntament a companys i professors.

-Assumir com a centre els canvis que comporta la interacció cultural amb estudiants procedents d’altres països.


Per dur això a terme cal:

1. Reunions informatives a les famílies amb tutors i Direcció.
2. Entrevistes amb els estudiants per part del Departament d’Orientació de l’escola.
3. Reforçar els aprenentatges bàsics amb classes especials fora de l’aula.

 

La tutoria és un aspecte diferencial del col·legi concertat de Sant Boi Llor, per la importància que el nostre Projecte Educatiu dona a la formació integral de l'estudiant i l’acompanyament orientador necessari al llarg de tot el procés.


Tenen especial importància:

- La dedicació i atenció individualitzada a cadascun dels estudiants

- La informació i orientació a les famílies mitjançant entrevistes en horaris flexibles, comunicacions: escrites i a través de la plataforma clickedu.

- La dinamització de les activitats de grup que fomentin la convivència, la integració al grup i la cohesió de grup…

- La coordinació de l’equip de professors del grup, encarregat de la valoració i l’avaluació dels estudiants.


Acollida de 8.00h a 9.00h (opcional) Matí 1r i 2n de 9.00h a 13.15h (una tarda lliure a 2n d’ESO) i 3r i 4t de 9.00h a 14.10h (dues tardes lliures) Tarda de 15.30h a 17.30h Permanència de 17.30h a 19.00h (opcional)

© FUNDACIÓ LLOR