Oferta educativa
Metodologia de Treball Primària

L’objectiu d’aquests sis cursos és el de proporcionar una formació integral que faci possible el desenvolupament de les capacitats dels estudiants (motrius, d’equilibri personal, de relació i actuació social), i l’adquisició dels coneixements bàsics culturals i d’aprenentatge que li serviran per orientar i portar a terme el seu futur.

Entenem però, que l’aprenentatge té una dimensió social que fa que les coses apreses siguin viscudes i valorades de formes diverses. És per això que fonamentem l’educació dels valors, tant els que fan referència a un mateix com els que afecten directament als altres. Ho fem a partir d’un treball tutorial acurat i enriquidor, tant referent a actuacions globals de tota l’escola, com a partir del treball en grup i, dins d’aquest, un precís seguiment individual de cada estudiant. D’aquesta manera els estudiants aprenen a cooperar en un projecte compartit, amb implicació personal i incidència col·lectiva.

Programes Específics de Primària


Organització de l'etapa educativa per cicles: 
- Cicle Inicial: 1r i 2n de Primària
- Cicle Mitjà: 3r i 4t de Primària
- Cicle Superior: 5è i 6è de Primària.

Àrees complementàries (5h, setmanals) 
- Cicle Inicial (TIC -iPads, Netbooks, robòtica-, xinès/tallers de llengües, Natació, Càlcul i Enginy i Comunicar-se)
- Cicle Mitjà (TIC -iPads, Netbooks, robòtica-, Natació, xinès/tallers de llengües, Càlcul i Enginy, Ritmes i Sons)
- Cicle Superior (TIC, Natació, Tècniques de treball cooperatiu, Francès i Alemany/taller de llengües)

Departaments d'anglès (Teatre en anglès, English Day, auxiliars de conversa, presentació a l'examen oficial de Cambridge "Flyers" a 6è de Primària …).

Departament de matemàtiques (concurs de càlcul mental i problemes, didakids, proves Cangur i participació en concursos intercentres de la Fundació Tr@ms, ...)

Departament de català i castellà  (Pla lector, company lector, explica’m, contesnet, tr@mscriure, correu electrònic, concurs de Sant Jordi, Jocs Florals, animacions a la lectura, conta contes, concursos de lectura en veu alta,…) 

 
Horari lectiu: 
Matí de 9.00h a 13.00h
Tarda de 15.00h a 17.00h


Serveis opcionals: 
Acollida de 8.00h a 9.00h
Permanència a Cicle Inicial de 17.00h a 19.00h 
Permanència a partir  de 3r de Primària de 17.00h a 19.00h
© FUNDACIÓ LLOR