ESCOLA MÚSICA
Piano

Els objectius general del nivell bàsic de piano són:

- Adquirir la tècnica adequada per afrontar l’estudi del repertori de cada curs.

- Conèixer i aplicar els diferents recursos bàsics d’interpretació musical: fraseig, dinàmiques, tempo.

- Conèixer i interpretar un repertori integrat per obres de diferents èpoques i estils.

- Ser conscient de la importància de l’estudi setmanal, regular i ordenat, per poder progressar en l’aprenentatge de l’instrument.

- Tenir i aplicar tècniques de memorització basades en l’anàlisi de l’obra.
- Adquirir i desenvolupar tècniques de lectura a vista. 

© FUNDACIÓ LLOR